Over ons

De Jonge Ontdekker is actief binnen de driehoek thuis- school en vrijetijdsbesteding met als doel dat we integrale zorg bieden aan kinderen met een diagnose, autisme, ADHD, trauma of hechtingsproblematiek zodat zij in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, onderwijs kunnen volgen en kunnen meedoen met sport en vrijetijdsbesteding. Onze begeleiding is erop gericht om kinderen deel te laten nemen aan het ‘gewone leven’.

De Jonge Ontdekker biedt begeleiding in het gezin, op school en op locatie. Onder buitenschoolse begeleiding wordt onder andere begrepen naschoolse begeleiding, zaterdag- en vakantie begeleiding. De Jonge Ontdekker richt zich op kinderen tot 14 jaar. Op locatie is een reboundvoorziening/onderwijsbegeleiding voor kinderen met dreigende schooluitval en thuiszitters. De Jonge Ontdekker biedt ambulante consultatie, screening en advies in de reguliere kinderopvang en onderwijssettingen. Uitgangspunt is de eigen kracht en regie van ouders binnen de eigen omgeving.

“Onze missie is Dat ieder kind mag deelnemen aan het gewone leven.”

De Jonge Ontdekker

Kinderen over De Jonge Ontdekker

Bekijk de video

Kernwaarden

 • Ontwikkelen
 • Veiligheid
 • Samen
 • Talent
 • Durven Ontwikkelen kunnen Ontwikkelen
 • Veilig voelen Veilig zijn
 • Samen spelen Samen werken
 • Talent zien Talent delen

Kwaliteit

Het kind begrijpen

Wij verdiepen ons in de manier van denken en leren van ieder kind en proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld. Hierdoor zien wij wat het kind wil zeggen met zijn of haar gedrag en wat het nodig heeft om te profiteren van onze begeleiding.

Positief contact

Wij streven naar rust op iedere groep en dat ieder kind zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Door onze begeleiding en de manier van communiceren af te stemmen op ieder kind leggen wij de basis voor positief contact. Wij communiceren zowel in woorden (WIE-WAT-WAAR-WANNEER-HOE) als in beelden (pictogrammen, time-timers, plaatjes).

Basisrust creëren

Vanuit de eerste twee pijlers, weten we wat de behoefte van ieder kind is als het gaat om duidelijkheid in de dag. Vanuit de Geef me de Vijf methodiek maken wij een dagstructuur op maat. Structuur, afspraken, voorspelbaarheid en ritme maken het voor een kind mogelijk om steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid te ontwikkelen gedurende de dag.

Problemen oplossen

Conflicten, frustratie, boosheid en overprikkeling zijn vaak het gevolg van een gebrek aan de eerste drie pijlers. Vanuit de methodiek proberen wij altijd met het kind de oorzaak te achterhalen van de conflicten die er dan nog zijn. Wij passen verschillende manieren toe om problemen op te lossen en streven er naar dat ieder kind in rust weer naar huis kan gaan.

Ontwikkeling bevorderen

Wij willen graag dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Dat het kind leert wie hij of zij zelf is, sociale contacten aangaat en een zo ‘gewoon’ mogelijk leven kan leiden. We werken aan de ‘ik’ ontwikkeling en proberen ieder kind te begeleiden naar een setting waarin hij of zij zich optimaal kan ontplooien. Wij werken aan leerdoelen en streven naar de ontwikkeling van een positief en evenwichtig zelfbeeld.

Inspecties

Naast de jaarlijkse ISO9001:2015 controle, vindt er een GGD-inspectie plaats betreffende de BSO+. Het inspectierapport van de GGD 2023 en 2024.

Klik hier voor het rapport van Houten 2023: Kids Lodge B.V. (BSO), Draaibrug 1, Houten ID447090

Klik hier voor het rapport van Houten 2024: De Jonge Ontdekker B.V. (BSO), Draaibrug 1, Houten ID489647 def

Klik hier voor het rapport van Vleuten: De Jonge Ontdekker (BSO) Vleuten rapport OVO 30-11-2023

 

 

De Jonge Ontdekker voldoet aan de vereisten van
ISO 9001:2015.

Kiwa-logo-RGBpng.png-3 - Duurzaam Ondernemen

Certificaat: k-0206096/01

Vacatures

Werken met passie in een inspirerende werkomgeving, vol mogelijkheden.

Enquête clienttevredenheid

Om de begeleiding vanuit De Jonge Ontdekker te blijven verbeteren, hebben we in december 2021 een tevredenheid enquête afgenomen. Deze enquête bestond uit een vragenlijst voor ouders en een vragenlijst voor de kinderen. Hieronder vind u de uitkomst van de enquête.

Leerdoelen

Om de Kwaliteit van Zorg binnen De Jonge Ontdekker te waarborgen, wordt actief gewerkt met het elektronisch kind dossier vanuit ONS Nedap. Binnen dit dossier wordt er voor ieder kind een zorgplan opgesteld en wordt er actief gerapporteerd op zijn of haar leerdoelen.

Vaste begeleiders observeren het welbevinden van het kind en signaleren groei en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind dossier maakt inzichtelijk hoe de begeleiding bij het kind verloopt en welke voortgang hij of zij laat zien. Door goed te rapporteren is het mogelijk om terug te kijken hoe en waarom iets op een bepaalde manier gegaan is.

Ten slotte is het dossier een belangrijk middel om het recht op inspraak in de zorg van de cliënt te waarborgen. In het zorgdossier worden ook persoonlijke afspraken (bijvoorbeeld omtrent de grootte van zijn/haar zorg indicatie, medicatie of het wel of niet hebben van een zwemdiploma). Wanneer een zorg indicatie ten einde loopt is het mogelijk om een zorg- en/of begeleidingsplan ter evaluatie en verantwoording van uw kind bij ons op te vragen.

Verwijsindex

Alle kinderen die bij De Jonge Ontdekker in zorg zijn, uitgezonderd van kinderen die enkel vakantiebegeleiding ontvangen, worden in de Verwijsindex aangemeld om zo goed mogelijk met andere partijen en ouders/verzorgers te kunnen samenwerken. 

De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel, dat professionals verbindt indien ze bij dezelfde jongere (0 tot 23 jaar) of jongere met een overeenkomende ouders betrokken zijn. Door het afgeven van een signaal in de Verwijsindex weet een professional sneller of ook andere professionals betrokken zijn bij het gezin en/of jongere. De Verwijsindex is een oplossing om te voorkomen dat hulpverleners niet op de hoogte zijn van elkaars ondersteuning. Het doel van de Verwijsindex is 1 gezin/ kind, 1 plan, 1 regisseur. Hierdoor kunnen adviezen en ondersteuning op elkaar worden afgestemd van bijvoorbeeld school, logopedie of begeleiding vanuit een psycholoog. Voordat er contact met de andere betrokkenen wordt opgenomen, vraagt De Jonge Ontdekker toestemming aan ouders/ verzorgers. 

Meldcode

Wanneer er sprake is van zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind, wordt u hier ten alle tijden van op de hoogte gesteld en wordt u uitgenodigd om hierover samen in gesprek te gaan. Mocht De Jonge Ontdekker het belangrijk achten om met andere betrokkenen/hulpverleners in gesprek te gaan, wordt u hierover geïnformeerd en zal hiervoor eerst uw toestemming worden gevraagd. Binnen De Jonge Ontdekker is er een protocol met betrekking tot de Verwijsindex waar u tevens van op de hoogte zal worden gesteld. Op het moment dat er zorgen ontstaan is De Jonge Ontdekker wettelijk verplicht om de stappen van de Meldcode te volgen.

Oudercommissie

Krijgt uw kind begeleiding van De Jonge Ontdekker? Dan vinden we het belangrijk om uw mening en ideeën te horen. U kent uw kind immers het beste en u bent nauw betrokken. Zijn er dingen die we kunnen verbeteren?
In de oudercommissie kunnen we dat met elkaar bespreken.

We praten over beleid, verwachtingen en ontwikkelingen in de organisatie.
De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies om de begeleiding te verbeteren. In de oudercommissie ontmoet u andere ouders en kunt u ervaringen delen.

De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden! Wilt u met ons meedenken, uw ideeën met ons delen dan kunt u zich aanmelden door te mailen naar Ester Cuijpers van de oudercommissie:

Met wie werken we samen

De Jonge Ontdekker is onderdeel van de keten van zorg en onderwijs in de regio Lekstroom en streeft door samenwerking over de verschillende domeinen naar integrale zorg.

De Jonge Ontdekker werkt in de begeleiding aan kinderen nauw samen met partners in het lokale veld zoals buurt-, wijk- of sociaal teams, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg, en organisaties in de Jeugd GGZ en Licht Verstandelijk Beperkten zoals Reinaerde.

Onze samenwerking met scholen en het samenwerkingsverband o.a. Profi Pendi draagt bij aan verbetering van de onderwijssituatie van uw kind.
Aanmeldingen verlopen altijd via de school, leerplichtambtenaar en/of het samenwerkingsverband.
De Jonge Ontdekker werkt samen met lokale partners en bij voorkeur met de informele zorg zoals Handje Helpen en Buurtgezinnen.

akj vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Kom ons team versterken

Ons team bestaat uit gekwalificeerde professionals die aansluiten bij de vraag en samen met ouders zorgen voor de begeleiding die het beste past. Uw kind krijgt begeleiding in de school van een professional met een onderwijsbevoegdheid of een onderwijsachtergrond.

De sportdocent is gediplomeerd HBO- ALO met aanvullende kennis over de doelgroep.
De Jonge Ontdekker hecht waarde aan de ontwikkeling van haar medewerkers. Er wordt actief voorzien in coaching en scholing. Om bij De Jonge Ontdekker te werken wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.  Als je bij ons werkt is de CAO Jeugdzorg van toepassing.

Kom ons team versterken!

 

 

Verzenden