Over ons

De Jonge Ontdekker is actief binnen de driehoek thuis- school en vrijetijdsbesteding met als doel dat we integrale zorg bieden aan kinderen met een diagnose, autisme, ADHD, trauma of hechtingsproblematiek zodat zij in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, onderwijs kunnen volgen en kunnen meedoen met sport en vrijetijdsbesteding. Onze begeleiding is erop gericht om kinderen deel te laten nemen aan het ‘gewone leven’.

De Jonge Ontdekker biedt begeleiding in het gezin, op school en op locatie. Onder buitenschoolse begeleiding wordt onder andere begrepen naschoolse begeleiding, zaterdag- en vakantie begeleiding. De Jonge Ontdekker richt zich op kinderen tot 14 jaar. Op locatie is een reboundvoorziening/onderwijsbegeleiding voor kinderen met dreigende schooluitval en thuiszitters. De Jonge Ontdekker biedt ambulante consultatie, screening en advies in de reguliere kinderopvang en onderwijssettingen. Uitgangspunt is de eigen kracht en regie van ouders binnen de eigen omgeving.

” Onze visie en missie: we helpen het leven ontdekken.”

Louise, oprichter De Jonge Ontdekker

Kinderen over De Jonge Ontdekker

Bekijk de video

Vacatures

Kernwaarden

  • Ontwikkelen
  • Veiligheid
  • Samen
  • Talent

 

  • Durven Ontwikkelen kunnen Ontwikkelen
  • Veilig voelen Veilig zijn
  • Samen spelen Samen werken
  • Talent zien Talent delen

Kwaliteit

Het kind begrijpen

Wij verdiepen ons in de manier van denken en leren van ieder kind en proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld. Hierdoor zien wij wat het kind wil zeggen met zijn of haar gedrag en wat het nodig heeft om te profiteren van onze begeleiding.

Positief contact

Wij streven naar rust op iedere groep en dat ieder kind zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Door onze begeleiding en de manier van communiceren af te stemmen op ieder kind leggen wij de basis voor positief contact. Wij communiceren zowel in woorden (WIE-WAT-WAAR-WANNEER-HOE) als in beelden (pictogrammen, time-timers, plaatjes).

Basisrust creëren

Vanuit de eerste twee pijlers, weten we wat de behoefte van ieder kind is als het gaat om duidelijkheid in de dag. Vanuit de Geef me de Vijf methodiek maken wij een dagstructuur op maat. Structuur, afspraken, voorspelbaarheid en ritme maken het voor een kind mogelijk om steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid te ontwikkelen gedurende de dag.

Problemen oplossen

Conflicten, frustratie, boosheid en overprikkeling zijn vaak het gevolg van een gebrek aan de eerste drie pijlers. Vanuit de methodiek proberen wij altijd met het kind de oorzaak te achterhalen van de conflicten die er dan nog zijn. Wij passen verschillende manieren toe om problemen op te lossen en streven er naar dat ieder kind in rust weer naar huis kan gaan.

Ontwikkeling bevorderen

Wij willen graag dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Dat het kind leert wie hij of zij zelf is, sociale contacten aangaat en een zo ‘gewoon’ mogelijk leven kan leiden. We werken aan de ‘ik’ ontwikkeling en proberen ieder kind te begeleiden naar een setting waarin hij of zij zich optimaal kan ontplooien. Wij werken aan leerdoelen en streven naar de ontwikkeling van een positief en evenwichtig zelfbeeld.

Enquête clienttevredenheid

Om de begeleiding vanuit De Jonge Ontdekker te blijven verbeteren, hebben we in oktober 2019 een tevredenheid enquête afgenomen. Deze enquête bestond uit een vragenlijst voor ouders en een vragenlijst voor de kinderen. Daarnaast heeft de interne Kinderraad een aantal vragen opgesteld voor de oudere kinderen tot 14 jaar.

Leerdoelen

Om de Kwaliteit van Zorg binnen De Jonge Ontdekker te waarborgen, wordt actief gewerkt met het elektronisch kind dossier vanuit ONS Nedap. Binnen dit dossier wordt er voor ieder kind een zorgplan opgesteld en wordt er actief gerapporteerd op zijn of haar leerdoelen.

Vaste begeleiders observeren het welbevinden van het kind en signaleren groei en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind dossier maakt inzichtelijk hoe de begeleiding bij het kind verloopt en welke voortgang hij of zij laat zien. Door goed te rapporteren is het mogelijk om terug te kijken hoe en waarom iets op een bepaalde manier gegaan is.

Ten slotte is het dossier een belangrijk middel om het recht op inspraak in de zorg van de cliënt te waarborgen. In het zorgdossier worden ook persoonlijke afspraken (bijvoorbeeld omtrent de grootte van zijn/haar zorg indicatie, medicatie of het wel of niet hebben van een zwemdiploma). Wanneer een zorg indicatie ten einde loopt is het mogelijk om een zorg- en/of begeleidingsplan ter evaluatie en verantwoording van uw kind bij ons op te vragen.

Meldcode & verwijsindex

Bij de aanmelding van een kind binnen De Jonge Ontdekker wordt, met toestemming van ouders/verzorgers, een kind geregistreerd binnen de Verwijsindex.

Wanneer er geen (ernstige-) zorgen zijn rondom uw kind, blijft het slechts bij een registratie in de Verwijsindex. Dit heeft verder geen enkele gevolgen voor u of uw kind en is ook niet door andere professionals terug te vinden.

Wanneer er wel grote(re) zorgen zijn over (de ontwikkeling van-) een kind, kan De Jonge Ontdekker besluiten een signaal af te geven in de Verwijsindex. Met een afgegeven signaal wil De Jonge Ontdekker vroegtijdig gezamenlijk afgestemde hulp of ondersteuning kunnen bieden.

Wanneer er sprake is van zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind, wordt u hier ten alle tijden van op de hoogte gesteld en wordt u uitgenodigd om hierover samen in gesprek te gaan. Mocht De Jonge Ontdekker het belangrijk achten om met andere betrokkenen/hulpverleners in gesprek te gaan, wordt u hierover geïnformeerd en zal hiervoor eerst uw toestemming worden gevraagd. Binnen De Jonge Ontdekker is er een protocol met betrekking tot de Verwijsindex waar u tevens van op de hoogte zal worden gesteld. Op het moment dat er zorgen ontstaan is De Jonge Ontdekker wettelijk verplicht om de stappen van de Meldcode te volgen.

Oudercommissie

Krijgt uw kind begeleiding van De Jonge Ontdekker? Dan vinden we het belangrijk om uw mening en ideeën te horen. U kent uw kind immers het beste en u bent nauw betrokken. Zijn er dingen die we kunnen verbeteren?
In de oudercommissie kunnen we dat met elkaar bespreken.

We praten over beleid, verwachtingen en ontwikkelingen in de organisatie.
De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies om de begeleiding te verbeteren. In de oudercommissie ontmoet u andere ouders en kunt u ervaringen delen.

De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden! Wilt u met ons meedenken, uw ideeën met ons delen dan kunt u zich aanmelden door te mailen naar Ester Cuijpers van de oudercommissie:

Met wie werken we samen

De Jonge Ontdekker is onderdeel van de keten van zorg en onderwijs in de regio Lekstroom en streeft door samenwerking over de verschillende domeinen naar integrale zorg.

De Jonge Ontdekker werkt in de begeleiding aan kinderen nauw samen met partners in het lokale veld zoals buurt-, wijk- of sociaal teams, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg, en organisaties in de Jeugd GGZ en Licht Verstandelijk Beperkten zoals Reinaerde.

Onze samenwerking met scholen en het samenwerkingsverband o.a. Profi Pendi draagt bij aan verbetering van de onderwijssituatie van uw kind.
Aanmeldingen verlopen altijd via de school, leerplichtambtenaar en/of het samenwerkingsverband.
De Jonge Ontdekker werkt samen met lokale partners en bij voorkeur met de informele zorg zoals Handje Helpen en Buurtgezinnen.

Kom ons team versterken

Ons team bestaat uit gekwalificeerde professionals die aansluiten bij de vraag en samen met ouders zorgen voor de begeleiding die het beste past. Uw kind krijgt begeleiding in de school van een professional met een onderwijsbevoegdheid of een onderwijsachtergrond.

De sportdocent is gediplomeerd HBO- ALO met aanvullende kennis over de doelgroep.
De Jonge Ontdekker hecht waarde aan de ontwikkeling van haar medewerkers. Er wordt actief voorzien in coaching en scholing. Om bij De Jonge Ontdekker te werken wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.  Als je bij ons werkt is de CAO Jeugdzorg van toepassing.

Verzenden