Onderwijsbegeleiding

De Jonge Ontdekker richt zich op het ontwikkelen van schoolse vaardigheden van leerlingen in het Primair Onderwijs.. Er wordt veelal aandacht besteed aan het ontwikkelen en trainen van de executieve functies.

Dit houdt in dat begeleiding binnen De Jonge Ontdekker of binnen de klas, zich voornamelijk richt op het ontwikkelen/verbeteren van responsinhibitie (stop-denk-doe), emotieregulatie, planvaardigheden, volgehouden aandacht, doelgericht gedrag en het vergroten van het werkgeheugen.

De ontwikkeling van deze vaardigheden is een voorwaarde om tot leren te komen.
Ieder kind blijft – wanneer het onder onze begeleiding is – de eigen didactische leerlijn volgen. Dat betekent dat nauwe samenwerking en afstemming met de betrokken school en/of leerkracht van groot belang is.

Individuele begeleiding in klas

Als een kind meer aandacht of zorg nodig heeft dan er binnen de school geboden kan worden en er kans op (gedeeltelijke) uitval dreigt, is het nodig dat onderwijs en jeugdhulp naadloos op elkaar aansluiten. Individuele begeleiding in de klas, door een schaduw coach, kan tijdelijk worden aangevraagd in een Multi Disciplinair Overleg.
De pedagogisch medewerker van De Jonge Ontdekker draait mee in de klas en ondersteunt een of meerdere leerlingen. Individuele begeleiding kan worden ingezet:

  • Om leerling actief in de klassensetting schoolse vaardigheden te leren
  • Om leerkracht (tijdelijk) te ontlasten en de leerling intensief te begeleiden
  • Om leerling extra te ondersteunen in de overgang tussen scholen

Begeleiding schoolse vaardigheden op locatie

Wanneer het – om welke reden dan ook – tijdelijk niet wenselijk of haalbaar is dat het kind nog binnen zijn/haar huidige school onderwijs volgt, is het mogelijk dat een kind tijdelijk op locatie van De Jonge Ontdekker wordt begeleid. Bij voorkeur in deeltijdplaatsing.

Het hoofddoel is om het kind zo snel mogelijk weer binnen een passende onderwijssetting te plaatsen, al dan niet met extra (individuele) begeleiding.

De Jonge Ontdekker kan ook een passende plek zijn gedurende een overgangstraject naar een nieuwe school.  Ieder traject is in nauwe afstemming met leerplicht en het samenwerkingsverband.

Verzenden